Teknologiamme

Yhdistämällä verianalyysiteknologiamme laajoihin terveystietovarantoihin sekä maailman johtavaan lääketieteelliseen tutkimustietoon pystymme tarjoamaan satojen molekyylien lisäksi myös useita sairastumisriskiennusteita.

Näin teknologiamme toimii

1 / 5

Kotona tai laboratoriossa otettu verinäyte

Lue lisää

2 / 5

Näytteen analysointi Nightingale Healthin kehittämällä verianalyysiteknologialla

Lue lisää

3 / 5

Analyysin tuloksena satoja molekyylejä

Lue lisää

4 / 5

Molekyylitason tiedon vertaaminen satojen tuhansien ihmisten terveystietoihin

Lue lisää

5 / 5

Helposti ymmärrettävät tulokset, jotka kannustavat tavoittelemaan terveempää elämää

Lue lisää

1 / 5

Verinäyte

Kotona tai laboratoriossa otettu verinäyte

Nightingalen Healthin verianalyysiteknologiaa varten tarvitaan vain yksi verinäyte. Verinäyte voidaan ottaa joko sormenpäästä kotona tai laskimoverinäytteenä terveydenhuollon toimijan laboratoriossa.

Terveydenhuollon laboratoriossa otetut näytteet eivät vaadi erityiskäsittelyä ja ne voidaan lähettää meille hyödyntämällä olemassa olevaa laboratoriologistiikkaa. Koska verta tarvitaan vain pieni määrä, muihin tarkoituksiin otettu näyte voidaan jakaa niin, että vain osa siitä lähetetään meille analysoitavaksi.

Sormenpääverinäyte otetaan kotona näytteenottopakkauksemme sisältämällä helppokäyttöisellä laitteella. Laite kerää standardimäärän verta ja erottelee kerätystä kokoverestä automaattisesti plasman. Plasma säilötään laitteen sisään kuivanäytteenä, jolloin se kestää hyvin postituksen takaisin laboratorioomme.

2 / 5

Näytteen analysointi

Näytteen analysointi Nightingale Healthin kehittämällä verianalyysiteknologialla

Analysoimme jokaisen näytteen kehittämällämme innovatiivisella verianalyysiteknologialla, joka pohjautuu ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan (NMR). Kehittämämme teknologia on saatavilla vain meidän kauttamme.

Täysin automatisoitu verianalyysiprosessi alkaa NMR-mittauksella, joka luo spektritiedot näytteestä. Analyysitarkoitukseen kehittämämme ohjelmisto ja algoritmit muuntavat laskimoverinäytteen osalta spektritiedot luettavissa oleviksi molekyylipitoisuuksiksi (esimerkiksi millimoolia litraa kohti, mmol/L) ja sormiverinäytteen osalta molekyylitason syötteiksi, joita käytetään Nightingale Healthin tarjoamien uuden sukupolven terveysmittareiden laskennassa. Automatisoitu prosessi, laaja molekyylitason tieto, kliinisen laboratorion laadunvalvonta ja teknologiamme korkea suorituskyky tekevät verianalyysiteknologiastamme vallankumouksellisen.

3 / 5

Molekyylit

Analyysin tuloksena satoja molekyylejä

Nightingalen analyysi tuottaa yhdestä näytteestä jopa 250 kertaa enemmän molekyylitason tietoa kuin tavallinen verikoe. Analyysin avulla muodostuu kokonaisvaltainen kuva ihmisen aineenvaihdunnasta. Saadaksemme samanlaajuiset tulokset perinteisiä analyysimenetelmiä käyttäen, vaadittaisiin siihen useita erillisiä testejä ja verinäytteitä.

Olemme analysoineet teknologiallamme jo yli miljoona näytettä ja näytemäärä kasvaa koko ajan. Menetelmämme on valmis massamarkkinoille ja se mahdollistaa kattavat, erittäin tarkat ja toistettavissa olevat tulokset nopeasti ja alhaisin kustannuksin. Nightingale Health toimii EN ISO 13485:2016 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti ja kaikki verinäytteet analysoidaan CE-merkityllä in vitro –diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella. Nämä viranomaishyväksynnät ovat luoneet edellytykset teknologiamme tuomiseksi terveydenhuoltoon.

Analyysimme mittaa muun muassa seuraavat biomarkkerit: aminohapot, apolipoproteiinit, kolesterolit, rasvahapot, glykolyysin metaboliitit, tulehdus, ketoaineet, lipoproteiinipitoisuudet, lipoproteiinien koot, lipoproteiinien alaluokat, triglyseridit ja monet muut.

4 / 5

Terveystietovarannot

Molekyylitason tiedon vertaaminen satojen tuhansien ihmisten terveystapahtumiin

Kun verinäyte on analysoitu ja henkilön aineenvaihduntaprofiili on selvillä, pystymme kehittämiemme algoritmien avulla yksittäisten veriarvojen toimittamisen sijaan tarjoamaan terveysmittareita, joilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin, ja jotka kertovat terveyden nykytilan lisäksi myös tulevasta terveydestä.

Kehittämämme algoritmit hyödyntävät tosielämän tietoa ihmisille puhjenneista sairauksista ja pystymme siksi osoittamaan yhteyden Nightingale Healthin mittaustulosten ja riskin sairastua yleisimpiin kansantauteihin välillä. Olemme analysoineet verianalyysiteknologiallamme satoja tuhansia kansainvälisten biopankkien keräämiä terveiltä ihmisiltä otettuja verinäytteitä. Tieteellisissä tutkimuksissa verianalyysien tuloksia on verrattu näytteiden antajista vuosien aikana kerättyyn aineistoon, joka sisältää tietoa heille mahdollisesti puhjenneista sairauksista sekä muista muutoksista heidän terveydentilassaan. Tutkimuksissa Nightingale Healthin verianalyysin tulosten ja useiden näytteen antajille kehittyneiden sairauksien väliltä on löydetty biologisia yhteyksiä. Antamiemme eri tulosten laskenta tehdään näiden löydösten pohjalta.

Analysoimamme sadat tuhannet biopankkinäytteet ovat jopa 10 vuoden takaa. Koska tiedämme mitä näytteiden antajille on tapahtunut 10 vuoden seurantajakson aikana, on Nightingale Healthin verianalyysin avulla voitu selvittää, mitä yhteisiä tekijöitä seurantajakson aikana sairastuneiden ihmisten verianalyysituloksissa oli, kun he olivat vielä terveitä. Jos siis palaisimme nyt ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun verinäytteet otettiin, pystyisimme tunnistamaan verianalyysimme avulla etukäteen useita ihmisiä, joille on kehittymässä sairaus seuraavan 10 vuoden aikana. Tämän vuoksi vertaamalla yksittäisen henkilön verikoetuloksia jo analysoimiimme satoihin tuhansiin näytteisiin pystymme ennustamaan, kuinka pitkään hän todennäköisesti elää terveenä.

5 / 5

Tulokset

Helposti ymmärrettävät tulokset, jotka kannustavat tavoittelemaan terveempää elämää

Nightingale toimittaa analyysin tulokset kuluttajille Livit-mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen esittämät terveysmittarit ja riskiennusteet on helppo ymmärtää, ja ne kannustavat ryhtymään toimeen paremman terveyden puolesta. Sovelluksessa tarjotaan myös tieteelliseen tutkimukseen perustuvia suosituksia ja arkeen sopivia vinkkejä terveyden parantamiseksi.

Olemme kehittäneet myös ohjelmointirajapintoja, joiden avulla tulokset voidaan toimittaa myös suoraan kumppaneidemme omien sovellusten kautta kumppanin brändiä hyödyntäen.

Tiedon laadun varmistaminen

Nightingale on sitoutunut varmistamaan kaikkien palveluidensa korkean laadun. Laatu ja kaikkien sovellettavissa olevien sääntely- ja asiakasvaatimusten noudattaminen on toiminnassamme keskeisessä roolissa.

Sertifioitu laatujärjestelmä

Nightingale Health toimii EN ISO 13485:2016 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Kaikki analyysipalveluun liittyvät toiminnot ja prosessit kuuluvat laatujärjestelmän piiriin.

CE-merkitty teknologia

Nightingale Health analysoi kaikki verinäytteet CE-merkityllä in vitro –diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella, mikä takaa kliinisten asiakasnäytteiden analysoinnissa vaaditun erittäin tiukan laadunvarmistuksen.

Ulkoinen laadunvarmistus

Nightingale Health osallistuu ulkoisiin UK NEQAS-, WEQAS- ja Labquality-laadunvarmistusohjelmiin, joita käytetään valvomaan mittauslaatua Nightingale Healthin ja muiden laboratorioiden välillä.

Sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Nightingale Healthin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on ISO/IEC 27001 -sertifioitu. ISO/IEC 27001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardi. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällään Nightingale varmistaa, että se ylläpitää asianmukaisia toimenpiteitä tietojen, tuotteiden ja palveluiden suojaamiseksi. Tietoturvasertifikaatti osoittaa myös, että Nightingale Health on sitoutunut tietoturvaan ja sen jatkuvaan sisäiseen kehitystyöhön.

Terveydenhuollon käyttöön soveltuva

Nightingale Health toimii EN ISO 13485:2016 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti, ja verinäytteet mitataan CE-merkityllä IVD-laitteella. CE-merkittyjen analyyttien analyyttinen suorituskyky osoitetaan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston tunnustamilla CLIA-standardeilla, ja CE-merkityt analyytit kalibroidaan vastaamaan National Institute of Standards and Technology (NIST) -virastolta saatavia standardin vertailumateriaaleja, jos ne ovat saatavilla.

Palvelumme tutkijoille

Nightingale Healthin teknologiaa käytetään laajasti maailmanluokan epidemiologisissa ja geneettisissä tutkimuksissa. Teknologiaamme on käytetty jo yli 400 julkaisussa. Jos olet kiinnostunut käyttämään teknologiaamme lääketieteelliseen tutkimukseen, voit vierailla tutkijoille suunnatulla verkkosivustollamme täällä.